فرم ثبت نام
مشخصات فردی
* نام:
*نام خانوادگی:
*نام پدر:
*کد ملی:
*شماره شناسنامه:
*تاریخ تولد:
*محل تولد:
*دین:
*مذهب:
*تابعیت:
مشخصات تحصیلی
*نام دانشگاه:
*رشته تحصیلی:
*شماره دانشجویی:
*مقطع تحصیلی:
*سال ورود:
سایر
آيا در فعاليت‌هاي غیر دانشگاهی شركت مي‌كنيد
( علمي ـ فرهنگي و هنري ـ سياسي ـ ورزشي و ...) ؟
در صورت پاسخ مثبت لطفا بيشتر توضيح دهيد:
اولویت علایق خود را برای همکاری و تبادل فکری با باشگاه دانشجویان اعلام کنید
اولویت اول:
اولویت دوم:
اولویت سوم:
اولویت چهارم:
*شماره ثابت:
*شماره همراه:
*پست الکترونیک: